Vâng hoặc Không máy phát điện. Bạn đang tìm kiếm câu trả lời. Suy nghĩ về câu hỏi. Sau đó nhấp vào.
— Vâng hoặc Không ? —
Câu trả lời là ...